Üdvözöljük a

Jelentkezzen támogatott, vagy piaci alapú mesterképzésre! | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Jelentkezzen támogatott, vagy piaci alapú mesterképzésre!

2018. február 14.

Mesterképzés felhívás
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a tavalyi évhez hasonlóan az idén is indít mesterképzéseket!

A mestervizsga célja, hogy biztosítsa: a magasabb szakmai minősítés elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges, a kor követelményeinek megfelelő szakmai és pedagógiai ismeretek elsajátítását, a vállalkozás indításához, sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását, a vállalkozás létrehozásának lehetőségét a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben, valamint azt, hogy a tanulóképzéssel kapcsolatban a gazdálkodó szervezet eleget tehessen a szakképzésről szóló törvény előírásainak.  

 

Ki jelentkezhet mesterképzésre?

 

-          Aki a rendeletben kihirdetett mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik (http://mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/rendeletben-kiadott-mestervizsga-kovetelmenyek-2583) és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által kiállított határozattal igazolja.

 

-          illetve az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi mesterjelölt esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített (Országos Fordítói és Fordításhitelesítő iroda, a továbbiakban: OFFI) igazolás fogadható el,

 

-                 a vizsgadíjat a Szabályzatban előírt mértékben befizeti.

 

A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat ideje.

 

A mestervizsgára jelentkezéshez csatolandó dokumentumok hiteles másolatban:

  1. Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány.
  2. Adott esetben: eredményesen letett szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyítvány/oklevél, illetve egyéb beszámítható vizsgák bizonyítványai.
  3. Vállalkozói igazolvány, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat.
  4. A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló 30 napnál nem régebbi igazolások a munkaadótól, NAV/ OEP hivatalos igazolás, illetve az ügyfélkapu rendszerből lehívható munkaviszonyt igazoló igazolás.

A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezés nem befogadható.

Abban az esetben, ha a gyakorlati idő igazolása külföldi munkáltató igazolása alapján történik, minden esetben OFFI fordítást kell kérni a jelölttől.

Külföldön szerzett szakképesítés csak akkor befogadható, ha a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ eljárása alapján kiállított igazolással ellátott a dokumentum.

 

 

A mestervizsgára jelentkezés befogadásához szükséges befizetés igazolása:

 

a) kizárólag mestervizsgára jelentkezés esetén a vizsgadíj legalább 50%-át,

 

b) mestervizsgára felkészítő tanfolyam és mestervizsgára jelentkezés esetén a területi kamara által kalkulált összes költség legalább 20%-át a jelentkezést követő 8 munkanapon belül igazoltan befizeti.

 

A szakképesítést igazoló bizonyítványról készített hiteles másolatnak fogadható el a kamara ügyintézője által, az eredeti dokumentumról készített és a másolatot készítő kamarai ügyintéző aláírásával, kamarai pecséttel ellátott fénymásolat is. A hitelesítés szövegét minden esetben rá kell vezetni a hitelesítendő dokumentumra. A hitelesítés elvégzéséhez a területi kamarák részére hitelesítő szöveggel ellátott pecsét használata javasolt.

 

 

A képzéseket minimálisan 6 fő jelentkezése esetén tudjuk elindítani.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a minimális létszámot, úgy a mesterképzésen és vizsgán való részvétel az ország más megyéjében lesz lehetséges. Ez esetben Kamaránk nem tudja a képzéseket és vizsgákat megszervezni és élni fog az átirányítás lehetőségével.

A mesterképzés és mestervizsga díja: 300.000,- Ft/fő (a mestervizsgára felkészítés és az első vizsga mindösszesen).

 

 

A támogatott mesterképzés és mestervizsga az NFA-KA-NGM-3/2017/TK/21 támogatási szerződés keretében valósul meg. A támogatás összege: 240.000,- Ft/fő (a mestervizsgára felkészítés és az első vizsga mindösszesen). Önrész fizetése és ütemezése: 20%, azaz 60.000,- Ft/fő, amit a jelentkezőnek kell megfizetnie a képzés megkezdése előtt.

 

A támogatott mesterképzésre jelentkezés feltételei:

A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, valamint ennek érdekében a mesterképzésük és mestervizsgáztatásuk teljes körű megszervezése és lebonyolítása.

 

A mesterképzésbe, illetve -vizsgáztatásba bevonhatók köre: együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként, illetve folytatójaként részt vevő gazdálkodó szervezetek, az ISZIIR-ben nyilvántartott gyakorlati oktatók, akik vállalják, hogy a mesterképzés és a mestervizsga költségeit a vizsgaszervezőnek előre meghatározott önrész befizetésével egészítik ki.

 

Abban az esetben, ha a jelenleg képzési tevékenységet folytató gyakorlati oktatók teljes körűen rendelkeznek mestervégzettséggel, azon leendő gyakorlati oktatók is bevonhatók a mesterképzésbe és vizsgáztatásba, akik saját jogon vagy munkáltatójuk által nyilatkoznak arról, hogy gyakorlati oktatói tevékenységüket a mestervizsga letételét követően haladéktalanul megkezdik. A támogatás odaítélését megelőzően a jelöltnek, illetve munkáltatójának erre vonatkozóan kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírniuk.

 

 

 

A mesterképzésekkel kapcsolatosan bővebb információ:

 Bauer Éva, mestervizsga referens: 94/501-857; bauer.eva@vmkik.hu

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok letölthetőek, illetve a mesterszakmákról bővebb tájékoztatás elérhető Kamaránk holnapján: www.vmkik.hu Mesterképzés, vizsgáztatás menüpont alatt.

Jelentkezési határidő: 2018. március 23. 12:00 óra