Üdvözöljük a

Tanév végi információk tanulószerződéses tanulók és gyakorlati képzést folytató szervezetek részére | Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tanév végi információk tanulószerződéses tanulók és gyakorlati képzést folytató szervezetek részére

Szerző: Szuklits Eszter | 2020. május 11.

A járványhelyzetben a gyakorlati képzés megszervezése és lebonyolítása a szakmák sajátos jellege miatt nagy kihívás elé állította a szakképzés szereplőit. A JEF/36644/2020-ITM egyedi miniszteri határozat, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal történő egyeztetés, valamint az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai kiegészítései alapján a folyamatosan változó járványhelyzetre tekintettel az alábbi irányelveket lehet megállapítani a végzős tanulók szakmai vizsgáira, valamint az alsóbb éves tanulók összefüggő szakmai gyakorlatára vonatkozóan. A gyakorlati képzéssel kapcsolatos rendkívüli szabályok addig érvényesek, amíg ettől eltérő döntés nem születik.

Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll.

 

                              A.    Végzős tanulókat érintő szabályok:

A 2019/2020. tanévben a középfokú iskola befejező évfolyamán a szorgalmi időszak utolsó tanítási napja: 2020. április 30. (csütörtök).

 

  1. Ha a végzős tanuló a tanulmányi követelményeket a szorgalmi időszak végéig sikeresen teljesítette és

a.)     vizsgára bocsátható és részt vesz a szakmai vizsgán, akkor az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga utolsó napja közötti időszakban gyakorlati képzésre nem kötelezhető, azonban ebben az időszakban a gyakorlati képzést szervező szervezet pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló számára, és biztosított a normatíva-elszámolási lehetőség is. Annak a tanulónak, aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz,és munkába áll, atanulói jogviszonya a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 31-én szűnik meg.

b.)     Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, de a veszélyhelyzetre tekintettel nem vesz részt a vizsgán, akkor hiányzását igazoltnak kell tekinteni.

Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget, mely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának. A 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában megszervezett vizsga utolsó napjáig a tanulószerződés hatályban van, ezen időpontig a gyakorlati képzést szervező szervezet a normatívát lehívhatja, és a tanulói pénzbeli juttatást is fizetnie kell.

 

A végzős tanulókat közvetlenül a szakmai vizsga előtt legalább 10 nap felkészülési idő illeti meg. A gyakorlati képzővel történő külön megállapodás alapján az utolsó tanítási nap és a szakmai vizsga utolsó napja közötti időszakban a tanuló részt vehet gyakorlati képzésen. Ebben az esetben is, egy alkalommal legalább 10 nap egyéni felkészülési idő illeti meg a tanulót. Az egyéni felkészülési időt közvetlenül a komplex szakmai vizsga előtt, a fenti, külön megállapodás alapján szervezett gyakorlati képzés idejének terhére, összefüggően kell kiadni.

 

A tanulószerződés megszűnésének időpontja:

 - sikeres szakmai vizsga esetén a bizonyítvány kiállításának napja,

 - sikertelen vizsga esetén, az utolsó vizsganap,

 - ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napja.

 

                  2. Ha a végzős tanuló a tanulmányi követelményeket a szorgalmi időszak végéig sikeresen teljesítette, de a kialakult járványügyi helyzet miatt (halasztott képzés) nem teljesítette a meghatározott gyakorlati követelmények 60%-át, nem bocsátható vizsgára. A tanuló vizsgára történő felkészítése érdekében a gyakorlati képzést folytató szervezet az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével a 2020. augusztus 24. – október 2. közötti időszakban köteles számára gyakorlati képzést szervezni. Ezen a tanuló részvétele kötelező. Ebben az esetben a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának. A 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában megszervezett vizsga utolsó napjáig a tanulószerződés hatályban van, ezen időpontig a gyakorlati képzést szervező szervezet a normatívát lehívhatja, és a tanulói pénzbeli juttatást is fizetnie kell.

 

                     3. Ha a végzős tanuló a befejező szakképzési évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítette (valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott), nem bocsátható szakmai vizsgára. A tanuló a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól (2020. május 1-től) a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult. Mivel a szervezetnek tanulói juttatást nem kell fizetnie, illetve a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, a szervezet szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nem csökkenthető a normatíva összegével.

a.)   Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgát sikeresen teljesíti és jelentkezik szakmai vizsgára, a tanulószerződése az október-novemberi szakmai vizsga utolsó napjáig hatályos, azonban a tanuló továbbra sem jogosult tanulói pénzbeli juttatásra, és a szervezet sem jogosult a tanuló után normatíva lehívására, továbbá járulékfizetési kötelezettsége sincs.

b.)   Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgát nem teljesíti, akkor tanévet ismétel és a tanulószerződése (amennyiben előzőleg módosították a tanulószerződés várható befejezése időpontját) hatályos marad a megismételt évfolyamon is, egészen az első szakmai vizsga utolsó napjáig. A megismételt szakképzési évfolyam első félévében, a tanév első tanítási napjától (szeptember 1.) pénzbeli juttatásának havi mértéke az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A gyakorlati képző a megismételt tanév megkezdésétől csökkentő tételként ismét érvényesítheti a (teljes) gyakorlati képzési normatívát. Az évfolyamismétlés tényét a gyakorlati képzőhelyek jelentsék be a kamarának.Ha a végzős tanuló a befejező szakképzési évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítette (valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott) és a járványügyi helyzet miatt nem teljesítette a meghatározott gyakorlati követelmények 60%-át sem, akkor nem bocsátható vizsgára.

a.)    Augusztusban javító vizsgát kell tennie az előírt tanulmányi követelményekből, valamint a hiányzó gyakorlati követelményeket 2020. augusztus 24. – október 2. közötti időszakban köteles pótolni. Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgát sikeresen teljesíti és a hiányzó gyakorlatát is pótolja, akkor jelentkezhet szakmai vizsgára és a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell számára vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának. A 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában megszervezett vizsga utolsó napjáig a tanulószerződés hatályban van, ezen időpontig a gyakorlati képzést szervező szervezet a normatívát lehívhatja, és a tanulói pénzbeli juttatást is fizetnie kell.

b.)    Ha a tanuló az augusztusi javítóvizsgát nem teljesíti, akkor tanévet ismétel és a tanulószerződése hatályos marad (amennyiben előzőleg módosították a tanulószerződés várható befejezése időpontját) a megismételt évfolyamon is, egészen az első szakmai vizsga utolsó napjáig. A megismételt szakképzési évfolyam első félévében, a tanév első tanítási napjától (szeptember 1.) pénzbeli juttatásának havi mértéke az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A gyakorlati képző a megismételt tanév megkezdésétől csökkentő tételként ismét érvényesítheti a (teljes) gyakorlati képzési normatívát.

A végzős tanulók tanulószerződései 2020. június 30-án lejárt státuszba kerülnek, alapesetben a május-júniusi szakmai vizsga utolsó napján szűnnek meg, azonban ha a fenti esetek valamelyike miatt a tanulószerződést módosítani szükséges (változik a várható befejezés dátuma, vagy változik a pénzbeli juttatás is), a tanulószerződés módosítást 4 példányban eredeti aláírásokkal kell megküldeni a kamara részére (a nyomtatvány előkészítésében kérje tanácsadója segítségét).

 

Ha a tanulószerződést a szerződő felek szeretnék megszüntetni, akkor javasoljuk a közös megegyezéssel történő megszüntetés lehetőségét. Kérjük, hogy a tanulószerződés (bármilyen okból való) megszűnését 5 munkanapon belül jelentsék be a kamarának a nyilvántartásból való kivezetés érdekében, a nyomtatvány a mellékletben megtalálható.

 

                                      B.    Nem végzős tanulókra vonatkozó szabályok:

A 2019/2020. tanév utolsó tanítási napja (szorgalmi idő utolsó napja): 2020. június 15. (hétfő).

 

A nem végzős tanulóknak a nyári összefüggő gyakorlatot a szorgalmi időt követően kell letölteni. Javasoljuk, hogy legkésőbb augusztus közepéig töltsék le egybefüggően a gyakorlatukat, mert szükség esetén így marad lehetőség az esetleges hiányzás pótlására. Szakmánként eltérő lehet az összefüggő szakmai gyakorlat óraszáma, melyet a Szakképzési kerettanterv, valamint a Szakmai és vizsgakövetelmény tartalmaz, melyek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal weboldalán (www.nive.hu) elérhetők minden szakképesítésre vonatkozóan.

 

A tanuló egy esetleges megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette.

 

A gyakorlati képzésben részt vevő tanulót tanévenként azokban a tanévekben, amelyekben a tizenkilencedik életévét még nem tölti be, legalább harmincöt, tizenkilenc éves kor felett legalább harminc nap pihenőnap illeti meg. A pihenőnap kiadásánál figyelemmel kell lenni a tanulókat a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján megillető őszi, téli, tavaszi szünet kiadásának rendjére, hiszen azok munkanapjai részét képezik a tanulót megillető pihenőnapoknak. A nyári gyakorlat kötelező óraszámának teljesítését követően a tanuló a nyári szünetét tölti, kivéve, ha hiányzásait pótolja.

 

Ha a szorgalmi időszakban a veszélyhelyzet miatt a gyakorlati képzés halasztásra került, akkor a 2020/2021-es tanév kezdetéig, az összefüggő szakmai gyakorlat meghosszabbításával kell megoldani a hiányzó gyakorlati órák pótlását. Tehát a jelenlegi veszélyhelyzet nem mentesíti a tanulókat az évfolyamismétlés alól, ha a magasabb évfolyamba lépéshez szükséges gyakorlati óraszám pótlása nem történik meg.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel az összefüggő szakmai gyakorlat lebonyolítására és a hiányzó gyakorlat pótlására az alábbi gyakorlati képzési lehetőségek állnak fenn továbbra is:

 

I. A duális képzőhely a hagyományos módon a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot.

Indoka: a duális képzőhelyen a járványügyi szempontból elvárt feltételek megvannak.

Finanszírozás: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót tanulói pénzbeli juttatás illeti meg és a gyakorlati képzési normatíva lehívható (azaz érvényesíthetők a szakképzési hozzájárulási kötelezettségcsökkentő tételek).

 

II. A duális képzőhely a gyakorlati képzést digitális munkarendben bonyolítja le.

Indoka: A duális képzőhelyen nem biztosíthatók az előírt higiéniás, biztonsági feltételek, ezért a gyakorlat hagyományos módon nem szervezhető meg.

Finanszírozás: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót tanulói pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva is lehívható.

 

III. Az iskola „átveszi” a tanuló gyakorlati oktatását digitális formában.

Indoka: A duális képzőhelyen nem biztosíthatók az előírt higiéniás, biztonsági feltételek, továbbá a képzőhely a gyakorlati oktatást digitális munkarendben sem tudja (vagy nem kívánja) lebonyolítani. Fontos, hogy erre a megoldásra is csak a duális képzőhely és a szakképző iskola közös döntése alapján kerüljön sor, az iskola és a gyakorlati képző teljesítési megbízotti megállapodást köthet.

Finanszírozás: a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót továbbra is pénzbeli juttatás illeti meg, de a normatíva (gyakorlati képzés teljesítése hiányában) nem hívható le.

 

A szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és a nyári összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül - a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével - gyakorlati foglalkozáson való részvételre a tanuló nem kötelezhető.

 

A foglalkozási naplót természetesen a nyári időszakban is vezetni kell, rögzítve a szünet időtartamát is. Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles, arról a gyakorlati képzőhelyeknek az iskolát a szabályoknak megfelelően tájékoztatni kell.

A tanulót tanulószerződés alapján megilleti a tanulói pénzbeli juttatás a tanév szorgalmi időszakát követő időtartamra, július és augusztus hónapra is, kivéve az igazolatlanul mulasztott napokra vonatkozóan.

Ha a tanulónak évet kell ismételnie, akkor a pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A megismételt évfolyam második félévében fizetendő tanulói juttatást eredményes első félév esetén a szerződésben meghatározott szempontok szerint emelni kell. (Tehát az 50 %-os mértéket kell a meghatározott szempontrendszer szerint emelni.) A további félévekben a szerződés szerinti teljes pénzbeli juttatás illeti meg a tanulót. Évfolyamismétlés esetén a tanulószerződés módosításra szorul a képzés várható befejezésének egy évvel való meghosszabbítása érdekében.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti tájékoztatásunk a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek értelmezésén alapul és csak addig van érvényben, amíg ellentétes vagy más jellegű iránymutatás vagy központi-kormányzati utasítás nem érkezik.