Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Duális képzőhelyet keresek /Tanuló vagyok/Szülő vagyok

HASZNOS TUDNIVALÓK A SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉSRŐL TANULÓKNAK, SZÜLŐKNEK

Mi a szakképzési munkaszerződés?

A szakirányú (gyakorlati és/vagy elméleti) oktatás céljából a tanuló, vagy a képzésben részt vevő személy (továbbiakban: tanuló) és a duális képző között megkötött, határozott idejű írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelességeket fogalmaz meg mindkét fél számára, akik között munkaviszony jön létre.

Ki köthet szakképzési munkaszerződést?

Az a tanuló, aki:

 • magyarországi székhelyen működő, állami fenntartású, együttműködési vagy fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói, vagy felnőttképzési jogviszonyban áll,
 • sikeres ágazati alapvizsgát tett,
 • iskolai rendszerben, szakirányú oktatásban az első vagy a második alapszakmát szerzi meg,
 • a választott szakma egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeinek megfelel,
 • betöltötte a 15. életévét (18 év alatt a törvényes képviselővel együtt),
 • megfelel a duális képző elvárásainak (a jogszabály lehetővé teszi, hogy az egyenlő bánásmódot figyelembe véve a duális képző kiválasztási eljárást folytasson le a hozzá jelentkező tanulókkal).

 

Mely gazdálkodó szervezettel (duális képzővel) köthető szakképzési munkaszerződés?

Azzal a gazdálkodó szervezettel, amely a duális képzés folytatására jogosult szervezetek kamarai nyilvántartásában szerepel. A megköthető szakképzési munkaszerződések száma bizonyos esetekben korlátozott

Mikor köthető szakképzési munkaszerződés?

Az ágazati alapoktatást - sikeres ágazati alapvizsgát - követően, a szakirányú oktatás során, legkorábban a szakképző iskola 10. évfolyamától, a technikum 11. évfolyamától, vagy az érettségit követő szakirányú oktatásban a 13. évfolyamtól határozott időtartamra, a szakirányú oktatás végéig, vagy évente egyszer 4-12 hétre köthető.

A szakképzési munkaszerződés megkötése előtt a szakirányú oktatást vállaló szervezetnél a kamarai és az iskolai szakértők elbírálják a képzés feltételeinek meglétét (pl. személyi és tárgyi feltételek, minőségbiztosítás, képzési program stb.). A szakképzési munkaszerződés megköthető, miután a duális képzőhely az adott szakma képzésére vonatkozóan a gazdasági kamara nyilvántartásába került.

Ki gondoskodik a szakképzési munkaszerződés megkötéséről?

A gazdasági kamara feladata a szakképzési munkaszerződés megkötésének elősegítése. A szerződést a duális képző készíti el, melynek tartalmaznia kell a törvény által előírt kötelező elemeket (javasolt a kamara által elkészített, minden feltételnek megfelelő SZMSZ sablon alkalmazása).

Hány érvényes szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet a tanuló?

A szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, vagy képzésben részt vevő személy egyszerre csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet.

Milyen pénzbeli és egyéb juttatások illetik meg a szakképzési munkaszerződéses tanulót?

A duális képző részéről:

 • havi munkabér, amely tanulmányi eredménytől és szakmai felkészültségtől függ, adómentes mértéke a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének (1.200.000 Ft) egyhavi összege, de legfeljebb annak 168%-a* (igazolatlan mulasztási napra nem jár),
 • ugyanazon egyéb juttatások és kedvezmények, mint a szakmának megfelelő munkakörben, szakképzettséggel rendelkező munkavállalóknak biztosított, de legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének (1.200.000 Ft) egyhavi összegének 168%-áig* kell biztosítani a ledolgozott munkanapokra arányosítva, mely a havi minimálbérig adómentes,
 • szabadság, melynek mértéke a 18. életév betöltése évének utolsó napjáig évi 45, majd azt követően évi 30 munkanap*, tekintettel az őszi, téli és tavaszi szünetre (a nyári szünetben 15 egybefüggő munkanappal a tanuló rendelkezik),
 • szabadság idejére távolléti díj,
 • vizsga előtt felkészülési idő (Egybefüggő 15 munkanap, amit a szakképző iskolában, vagy vállalati- vagy olyan képzőközpontban kell eltölteni, amiben a szakképzési centrum tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Érettségi előtt vizsgatantárgyanként 4 munkanap.),
 • naptári évenként 15 nap betegszabadság,
 • „munkaközi” szünet a képzési időn belül, ha a napi munkaidő a 4,5 órát meghaladja, akkor minimum 30 perc, ha a 6 órát meghaladja, akkor legalább 45 perc,
 • felelősségbiztosítás,
 • rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat.

(* A szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan más munkáltatónál foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkező felnőttek esetében arányosítani szükséges a munkabért, egyéb juttatást és a szabadságot.)

Az állam részéről (nappali rendszerű szakmai oktatásban az első szakma megszerzéséhez):

 • Apáczai-ösztöndíj rászorultsági alapon és jó tanulmányi eredmény alapján (adómentes, tanulmányi átlagtól függően az egyhavi önköltség (100.000 Ft) 16-25-34%-a – pályázati úton igényelhető),
 • sikeres szakmai vizsga eredményétől függő egyszeri pályakezdési juttatás (adómentes, az egyhavi önköltség (100.000 Ft) legalább 133%-a, de legfeljebb 302%-a)
 • diákhitel.

Kérhet-e a duális képzőhely az állam által támogatott képzésben részt vevő szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulótól a képzésért költségtérítést?

NEM! A képzés megszervezéséért, végzéséért és a képzés feltételeinek biztosításáért a szervezet nem kérhet és nem fogadhat el, a tanuló vagy a tanuló szülője pedig a duális képző szervezetnek nem adhat semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést, ha a tanuló a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.

Milyen jogi következményekkel kell számolnia a szervezetnek, ha a tanulótól a szakirányú oktatással összefüggésben mégis költségtérítést kér?

Ha a szervezet a tanulótól a képzésért ellenszolgáltatást kér, törvénysértést követ el. Az erről tudomást szerző személynek a tudomására jutástól számított 15 napon belül tájékoztatnia kell a duális képzőhely nyilvántartásba vételére jogosult területileg illetékes gazdasági kamarát. A gazdasági kamara a vétkes duális képzőhelyet legfeljebb 3 évre eltilthatja a szakirányú oktatásban való részvételtől. A szervezet az elfogadott pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítés összegét köteles visszafizetni a tanulónak vagy a tanuló szülőjének, illetve a képzésben részt vevő személynek. A tilalmat megszegő duális képző nevét a gazdasági kamara nyilvánosságra hozza a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon, a területileg illetékes gazdasági kamarai eltiltó határozat véglegessé válásától számított 10 napon belül.

Napi hány órában lehet a tanulót a duális képzőhelyen foglalkoztatni?

Amennyiben a szakképző intézmény tanulója tizenhat évesnél fiatalabb, akkor napi munkaideje legfeljebb 6 óra lehet. A tizennyolc évesnél fiatalabb munkavállaló legfeljebb napi 7 órában foglalkoztatható. Nagykorú tanuló esetén a szakirányú oktatás időtartama a napi 8 órát nem haladhatja meg. A tanuló a napi szakirányú oktatási időt meghaladó szakirányú oktatásban nem vehet részt. (Legfeljebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni számára.)

A nap mely időszakában lehet a tanulót foglalkoztatni?

A napi szakirányú oktatást 6 és 22 óra között kell megszervezni. A szakirányú oktatás befejezése és a következő napi szakirányú oktatás vagy közismereti oktatás megkezdése között legalább 16 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani. A tanuló számára rendkívüli munkaidő nem rendelhető el.

Mely napokra nem szervezhető szakirányú oktatás a duális képzőhelyen?

 • a közismereti és olyan oktatási napokon, amikor a szakirányú oktatást az iskola végzi,
 • a szakképző intézmény által szervezett minden tanuló részére kötelező rendezvény napján,
 • a vizsgák napjain,
 • minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól,

Heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, valamint szünetekben is foglalkoztatható a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló, ha a gazdálkodó szervezetnél rendeltetése folytán e napokon is munkavégzés folyik. Az igénybe vett idő helyett – a mulasztás pótlását kivéve, lehetőleg a következő szakirányú oktatási napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani. (Figyelemmel kell lenni a munkaidő keretre és a szabadságok kiadásának szabályaira.)

Mik a szabadság kiadásának feltételei?

A szakirányú oktatás a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő oktatásból és gyakorlatból áll. A szakképzési munkaszerződés esetén a szabadság kiadásának feltételei alapvetően a munkajogi szabadság kiadásának szabályain alapulnak. Szabadság idejére távolléti díj illeti meg a tanulót. A szabadságot elsősorban az őszi, téli, tavaszi és nyári szünetben kell kiadni. A nyári szünetben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni. Amikor elfogy a tanuló szabadsága, akkor a szakképzési munkaszerződés szerinti munkaviszony alapján a tanuló a tanult szakmának megfelelő munkavégzésre kötelezett.

Hogyan kell igazolni a hiányzást a duális képzőhelyen?

A szakirányú oktatásban való részvétel kötelező.

A tanuló köteles igazolni mulasztását a duális képzőhelyén is. A tanuló részvételét és mulasztását a duális képzést folytató szervezet a KRÉTA Duális Képzés Modul rendszerben nyilvántartja. A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló betegsége időtartamát a duális képző és az iskola felé is táppénzes papírral igazolja.

Mikor szűnik meg a szakképzési munkaszerződés?

A tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszűnésétől számított 30. napon, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja, valamint a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó napján.

Milyen módon szüntethető meg a szakképzési munkaszerződés?

Megszüntethető a tanuló és a duális képzést vállaló gazdálkodó szervezet közös megegyezésével, felmondásával (közlésétől számított 15. napon) vagy azonnali hatályú felmondásával. A megszüntetésről értesíteni kell a szakképző intézményt, azonban a szakirányú oktatás további biztosítása érdekében már a szakképzési munkaszerződés megszüntetését megelőzően érdemes a kamarával és az iskolával egyeztetni. Ha más duális képzést szervezőnél a tanuló szakképzési munkaszerződéssel történő foglalkoztatása nem biztosított a gazdasági kamara közreműködése mellett sem, akkor a szakirányú oktatás a szakképző intézményben teljesíthető, amennyiben ezt az intézmény biztosítani tudja. A duális képző köteles a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások mellett igazolást kiállítani a tanuló részére a szakirányú oktatásban eltöltött időről és a megszerzett szakmai ismeretekről.

Mikor mondhatja fel a duális képző a szakképzési munkaszerződést?

Amennyiben a tanuló a szakképzési munkaszerződésben vállalt kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, amely a szakképzési munkaszerződés fenntartását, a vizsgára való felkészítést lehetetlenné teszi, a duális képző azonnali hatállyal és indoklással felmondhatja. Ilyen esetnek számít, ha a tanuló rendszeres késésével, gyakorlati képzésről való távolmaradásával akadályozza a gazdálkodó szervezet napi üzemmenetét, zavarja a duális képzést, és ez a képzőhelyen vezetett jelenléti ívben, foglalkozási naplóból dokumentáltan kimutatható, melyről az iskola is értesül.

A szakképzési munkaszerződést a duális képző azonnali hatállyal akkor is felmondhatja, ha a tanuló az iskolában másodszor osztályismétlésre lett utasítva.

Hogyan módosítható a szakképzési munkaszerződés?

Alapesetben csak közös megegyezéssel, írásban; azonban nem kell a tanuló, illetve törvényes képviselőjének beleegyezése a munkabér jogszabályban meghatározott mértékben történő megállapításához, a munkavégzés helyének kizárólag a település, a fővárosban a kerület területén belüli megváltoztatásához, valamint a rendeletben meghatározott további esetekben.

Miért előnyös a szakképzési munkaszerződéses duális képzés?

A duális képzési forma előnyös a tanulók és a duális képzők részére is. A cégek saját igényeiknek, elvárásaiknak megfelelően képzett, fiatal munkaerőhöz juthatnak. A fiatalok pedig már a tanulóévek alatt megismerik a cég technológiáit, a munkahelyi elvárásokat, a duális képzésben töltött évek alatt pedig piacképes tudást szerezhetnek.

A tanuló a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül, a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek, munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.

Mit jelent a kamarai támogató rendszer?

A kamara duális képzést támogató tevékenysége elősegíti, hogy a tanulók lehetőleg vállalati környezetben sajátítsák el a választott szakmát. Szakképző intézményben szakirányú oktatás csak akkor teljesíthető, ha a tanulók duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban a gazdasági kamara közreműködése mellett sem biztosítható és igazolást állít ki erre vonatkozóan.

Forrás:

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

12/2020. (II.7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 

Hol lehet tájékozódni a szakképzési munkaszerződés feltételeiről?

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján: https://vmkik.hu/uton-a-szakmak-vilagaba

Az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján: www.szakkepzes.ikk.hu

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési honlapján: www.dualis.mkik.hu

Szombathely, 2023. 01. 17.

 

Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken a területileg illetékes gazdasági kamara duális képzési tanácsadóitól kapható:

 

 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Ügyfélszolgálat: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23.

Tel: 94/506-644

www.vmkik.hu

Postacím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

 

Szuklits Eszter

Képzési csoportvezető, Duális képzési tanácsadó

szuklits.eszter@vmkik.hu

+36-30-342-1940

Janzsó Katalin

Duális képzési tanácsadó

janzso.katalin@vmkik.hu

+36-30-732-7248

Nagy Anasztázia

Duális képzési tanácsadó

 nagy.anasztazia @vmkik.hu

+36-30-578-3128

Papp Helén

Duális képzési tanácsadó

papp.helen@vmkik.hu

+36-30-578-3719

Varga Andrea

Duális képzési tanácsadó

varga.andrea@vmkik.hu

+36-30-618-9827