Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

A duális képzés finanszírozása

Duális képzést vállaló szervezetek által érvényesíthető szakképzési hozzájárulási és további kedvezmények 2021-ben

 

A szakképzési rendszer átalakításával 2021. január 1-től részben átalakult a duális képzéshez kapcsolódó finanszírozás, közismertebb nevén a normatíva elszámolás is, amit 2021. július 1-től újabb változások követtek. Az ekkor hatályba léptetett módosításokat néhány kivétellel a 2021-es adóévre kell alkalmazni, visszamenőleg 2021. január 1-től.

 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek körét a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) határozza meg, azonban a teljes körű meghatározáshoz a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény értelmező rendelkezései között található gazdálkodó szervezet definícióját is figyelembe kell venni.*

Az egyéni vállalkozók szakképzési hozzájárulási kötelezettségével kapcsolatos rendelkezéseket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA tv.) tartalmazza.

 

* 2021-ben hatályos szövegezése szerint:

„7. § (1) 6. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”

 

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésének módját a kötelezett maga határozhatja meg, befizetheti, de akár teljesítheti a duális képzésben történő részvétellel is, aminek jelenleg három módja van:

 1. Iskolarendszerű középfokú oktatásban tanulószerződéssel és/vagy
 2. Iskolarendszerű középfokú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel és/vagy
 3. Iskolarendszerű középfokú oktatásban együttműködési megállapodással és/vagy
 4. Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó hallgatóképzéssel.

 

A szakképzési hozzájárulásból tanulóképzéshez kapcsolódóan érvényesíthető kedvezmény alapját a mindenkori költségvetési törvény határozza meg; középfokú oktatáshoz kapcsolódóan önköltség, a felsőoktatási képzések esetében alapnormatívaként rögzítve.

2021-ben és 2022-ben az önköltség összege 1.200.000 Ft/fő/év, az alapnormatíva összege 650.000 Ft/fő/év.

A kedvezmény olyan tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek után vehető igénybe, akik a szakmai oktatásban ingyenesen vesznek részt.

 

A 2021. július 1-jén hatályba lépett módosítások alapján, aki alanya a szakképzési hozzájárulásnak, de szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettség a rá vonatkozó jogszabályi előírások alapján valamilyen okból kifolyólag nem terheli a későbbiekben ismertetett adókedvezményeket adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti.

 

 

Tanulószerződés alapján érvényesíthető szakképzési hozzájárulási kedvezmény

 

Tanulószerződéssel kizárólag azok a tanulók rendelkezhetnek, akiknek a tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét megelőzően jött létre, vagyis az előtt iratkoztak be iskolarendszerű OKJ-s képzésbe. Jelenleg ezek a képzések jelentik a kifutó rendszert.

 

A Szkt. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet (továbbiakban: Szkr.) 4/A melléklete tartalmazza az OKJ-s szakképesítések esetében alkalmazandó súlyszorzókat, amelyek segítségével megállapítható az ún. napi önköltség összege.

Ehhez az 1.200.000 Ft-ot össze kell szorozni az adott szakképesítéshez kapcsolódó súlyszorzóval, majd az így kapott összeget el kell osztani az éves munkanapok számával (2021-ben és 2022-ben 254 munkanap van). Az egy hónapra jutó önköltség összege az adott hónap munkanapjainak a száma szorozva a napi önköltséggel, ebből azonban le kell vonni az iskolában töltött napok számát, mert azokra a napokra nem számolható el.

 

Néhány példán keresztül bemutatva:

 

Szakképesítés

Súlyszorzó

Önköltség éves összege/fő

Önköltség napi összege/fő

Duális képző által érvényesíthető összeg/fő

20 munkanapos hónapban 10 iskolai nappal számolva (azt levonva)

Automatikai technikus

1,56

1.872.000.-

7.370.-

73.700.-

Eladó

1,60

1.920.000.-

7.559.-

75.590.-

Gépi forgácsoló

2,35

2.820.000.-

11.102.-

111.020.-

Szakács

1,86

2.232.000.-

8.787.-

87.870.-

 

A kifutó rendszerű felnőttoktatás esti munkarendben kötött tanulószerződésesek esetén 2020. december 31-ig az alapcsökkentő tétel a nappalisok 60%-ában volt elszámolható. 2021. január 1-től a napi normatíva esetében nem áll fenn arányosítási és csökkentési kötelezettség.

 

2021. január 1-től az ún. kiegészítő csökkentő tételek elszámolási lehetősége megszűnt. Ebből adódóan 2021-től nincs lehetőség a tanulóképzéshez kapcsolódó beruházásokhoz, eszközbeszerzésekhez korábban érvényesíthető beruházási kiegészítő csökkentő tétel, továbbá az oktatók támogatását és a tanműhelyfenntartás elősegítését célzó tételek elszámolására sem.

E támogatások összege beépítésre került a napi önköltségbe, így nem terheli a képzőket és a könyvelőket többféle kalkuláció terhe, egyszerűsödött a bevalláshoz szükséges ’08-as nyomtatvány kitöltése is.

 

 

Szakképzési munkaszerződés alapján érvényesíthető szakképzési hozzájárulási kedvezmény

 

A szakképzésbe 2020. május 31-ét követően beiratkozók 2020. szeptember 1-től már az új szakképzési rendszer keretei között kezdték meg iskolarendszerű, Szakmajegyzék szerinti szakma tanulására irányuló tanulmányaikat tanulói vagy felnőttképzési jogviszony keretében (utóbbiakat a Szkt. képzésben részt vevő személyként nevesíti, így rájuk is vonatkoznak a rendelkezések).

Szakképzési munkaszerződés kötésére kizárólag az ő esetükben, a fent megjelölt időponttól van lehetőség, felmenő rendszerben.

A szakképzési munkaszerződés elszámolásának logikája hasonló a tanulószerződéséhez, azonban a napi önköltség megállapításának szabálya eltérő.

A Szakmajegyzékben foglalt szakmák esetében nem konkrét szakmához kapcsolódóan határozták meg a szorzószámokat, ehelyett ágazati besorolás és egyes ágazatok esetén a Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti besorolás szintje szerint határozták meg a szorzószámokat. Ehhez kapcsolódik még az ún. évfolyami szorzó, amely a Szakmajegyzékben meghatározott szakirányú oktatás évfolyamaival függ össze (ez nem egyenlő a Szakmajegyzékben feltüntetett szakmai oktatás időtartamával!).

A konkrét szorzószámokat a Szkr. 332/A. § tartalmazza.

A napi önköltség megállapításának metódusa innen már megegyezik az előzőekben leírtakkal: a költségvetési törvényben megállapított önköltség éves összegéhez a Szkr-ben foglalt szakma- és évfolyami szorzókat kell összeszorozni. Az így kapott éves önköltség összegét kell elosztani az adott év munkanapjainak számával.

 

A napi önköltség azon munkanapokra vonatkozóan számolható el:

 • 2021.01.01-06.30: amikor a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképző intézményben nem teljesített oktatási napot,
 • 2021.07.01-től: amikor a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképző intézményben nem teljesített oktatási napot ÉS munkabérre jogosult.

 

A tanulószerződésnél szemléltetett szakmák példáján keresztül bemutatva (a Szakmajegyzék szerinti elnevezéssel):

 

Szakma

Szakmaszorzó

Évfolyami szorzó

Önköltség éves összege/fő

Önköltség napi összege/fő

Duális képző által érvényesíthető összeg/fő

20 munkanapos hónapban 10 iskolai nappal számolva (azt levonva)

Automatikai technikus

2,85

1,20*

4.104.000.-

16.157.-

161.570.-

Kereskedelmi értékesítő

2,20

1,20**

3.168.000.-

12.472.-

124.720.-

Gépi és CNC forgácsoló

2,42

1,20**

3.484.800.-

13.719.-

137.190.-

Szakács

2,20

1,20**

3.168.000.-

12.472.-

124.720.-

 

* 5 éves technikumi képzés, 3 éves szakirányú oktatásának 1. évfolyamán

** 3 éves szakképző iskolai képzés, 2 éves szakirányú oktatásának 1. évfolyamán

 

A felnőttképzési jogviszonyban kötött szakképzési munkaszerződésekhez kapcsolódó önköltség kalkulációja során figyelembe kell venni az alábbiakat:

 • A képzésben részt vevő személy rendelkezik-e munkaviszonnyal?
 • Amennyiben igen, a saját munkáltatójánál tölti-e a szakirányú oktatását?
 • Fennálló munkaviszonyával párhuzamosan a munkáltatójától eltérő szervezettel köt-e szakképzési munkaszerződést?

A felnőttek esetében is a fentieknek megfelelően kell megállapítani a napi önköltség mértékét annyi eltéréssel, hogy ha a képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan más foglalkozatónál is foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik, akkor az adott szakmához kalkulált összeg 50%-a számolható el napi önköltségként, ha a képzésben részt vevő személy a szakképző intézményben nem teljesített oktatási napot és a szakképzési munkaszerződéséhez kapcsolódóan munkabérre jogosult.

Az 50%-os korlátozás 2021. július 1-től lépett hatályba, a rendelkezésünkre álló szakmai vélemények szerint kizárólag az ezt követően (nem saját munkáltatóval) kötött szakképzési munkaszerződések esetében kell alkalmazni.

 

2021. július 1-től bekerült a jogszabályba a szakiskolával tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók szakképzési munkaszerződésének elszámolási lehetősége. Az e képzések esetében figyelembe vehető súlyszorzó mértéke 1,5, vagyis a tanuló által tanult részszakmától függetlenül ugyanaz az összeg számolható el. 2021-ben és 2022-ben 7086,6141 Ft/fő azon napok vonatkozásában, amikor a tanuló a szakképző intézményben nem teljesített oktatási napot és munkabérre jogosult.

 

 

„SIKERDÍJ”

 

A tanulószerződéssel vagy szakképzési munkaszerződéssel rendelkező, sikeres szakmai vizsgát teljesítő tanuló, képzésben részt vevő személy esetén a bruttó kötelezettség csökkenthető az adott tanulószerződéshez, szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódóan 2021. január 1-jét követően igénybe vett szakképzési hozzájárulási kedvezmény további 20%-ával.

Ez az ún. „sikerdíj” a sikertelen szakmai vizsgát követő javítóvizsga esetén, valamint évfolyamismétlésre kötelezettség esetén is elszámolható a sikeres szakmai vizsga teljesítését követően.

2021. július 1-től a „sikerdíj” elszámolásának feltétele, hogy legalább hathónapos időtartamban fennálljon a tanulószerződés vagy a szakképzési munkaszerződés. Ennek köszönhetően előfordulhat, hogy egy tanulóhoz kapcsolódóan több duális képző is tudja ezt a kedvezményt érvényesíteni.

A felnőttképzési jogviszonyban (nem saját dolgozóval) kötött szakképzési munkaszerződésre vonatkozó 50%-os korlátozás a „sikerdíjra” is kiterjed (ld. előző pontban).

Ennek elszámolására a sikeres szakmai vizsga évében az éves bevallásban van lehetőség.

Szakképzési munkaszerződés esetén az akkreditált vizsgaközpont állít ki igazolást a sikeres szakmai vizsgára vonatkozóan, ami feltétele a „sikerdíjként” járó további kedvezmény érvényesítésének.

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ KEDVEZMÉNY

 

2021. január 1-től kikerültek az elszámolhatósági körből a kifutó rendszerű OKJ-s képzések esetében az évközi és összefüggő szakmai gyakorlatra kötött együttműködési megállapodások. Ezt a 2021. július 1-től hatályba lépett módosítások pótolták, visszamenőleges hatállyal egész 2021-re vonatkozóan.

A jogszabály 1,0 szorzó 70%-át társítja napi önköltségként az együttműködési megállapodáshoz (aminek tartalmaznia kell az érintett tanuló családi és utónevét, valamint oktatási azonosítóját), melynek összege 2021-ben és előreláthatóan 2022-ben is 3.307 Ft/tanuló. Fontos kitétele az elszámolásnak, hogy csak azok a munkanapok vehetők figyelembe, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi 7 órát.

 

Normatíva- és költség kalkulátor

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az eddig részletezett költségcsökkentő tételek megállapításához összeállított egy kalkulátort, melynek elérhetősége: https://dualis.mkik.hu/kalkulator

A kalkulátor az előzetes számításokhoz nyújt segítséget, a pontos összeg megállapításához mindenképpen könyvelővel történő egyeztetés szükséges!

 

Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó hallgatók képzéséhez kapcsolódó szakképzési hozzájárulási kedvezmény

 

A Szkt. rendelkezései szerint a felsőoktatást tekintve a duális képzésben és a gyakorlatigényes alapképzési szakon (utóbbiakkal 2021.07.01-től egészült ki a jogszabály, visszamenőleges hatállyal 2021.01.01-től) lévő hallgatók esetén van lehetőség szakképzési hozzájárulási kedvezmény érvényesítésére.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmező rendelkezése az alábbiak szerint definiálja a duális képzés fogalmát (2021-ben hatályos állapota szerint):

„a műszaki, informatika, agrár, természettudomány, egészségtudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak – képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó – tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik”.

Szintén a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg a hallgatókra vonatkozóan érvényesíthető összeg alapját, azonban esetükben az alapnormatívaként meghatározott összeget kell figyelembe venni, ami 2021-ben és 2022-ben 650.000 Ft/fő/év.

Duális képzés esetén ehhez az alapnormatívához a Szkr-ben képzési területenként meghatározott súlyszorzókat kell társítani:

 • szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 3,60,
 • műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen 4,81.

Esetükben a számítás a következőképpen történik: az alapnormatíva és a súlyszorzó szorzatából állapítható meg az arányosított alapnormatíva:

 • szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen: 2.340.000 Ft/év
 • műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen: 3.126.500 Ft/év

Ez alapján az egy munkanapra vetített mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzatával csökkenthető a bruttó kötelezettség:

 • szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen: 9.212,59 Ft/hallgató/teljesített gyakorlati nap
 • műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen: 12.309,05 Ft/ hallgató/teljesített gyakorlati nap

A gyakorlatigényes alapképzési szakokhoz kapcsolódóan nem tartalmaz a duális képzéshez hasonló eltérő rendelkezéseket a jogszabály.

 

SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓBÓL ÉRVÉNYESÍTHETŐ TOVÁBBI KEDVEZMÉNY

 

Ha duális képzésben a fentiek szerint legalább 1 tanulót és/vagy hallgatót vállaló szakképzési hozzájárulásra kötelezettet a szociális hozzájárulási adó tekintetében kedvezmény illeti meg (kedvezményezett foglalkoztatáshoz kapcsolódó SZOCHO kedvezmények), a bruttó kötelezettség csökkenthető a szociális hozzájárulási adó kedvezményalapja után 1,5%-kal, vagy – ha szociális hozzájárulási adó-kedvezményt az adómérték 50%-ával kell megállapítani – a szociális hozzájárulási adó kedvezményalapja után 0,75%-kal megállapított összeggel.

E kedvezményt 2021. július 1-től lehet érvényesíteni, kizárólag duális képzéssel foglalkozó szervezetek esetében.

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÁLTAL ÉRVÉNYESÍTHETŐ TOVÁBBI KEDVEZMÉNY

 

Az egyéni vállalkozók a SZJA törvény rendelkezései szerinti tételekkel növelt vállalkozói bevételüket – legfeljebb annak mértékéig – csökkenthetik a szakképzési munkaszerződés alapján, duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával.

E szakképzési munkaszerződésekhez társul még a szakmai oktatáshoz kapcsolódó szakmai vizsga megszerzését követő továbbfoglalkoztatás esetén alkalmazható kedvezmények érvényesítése.

 

TÁRSASÁGI ADÓBÓL ÉRVÉNYESÍTHETŐ TOVÁBBI KEDVEZMÉNY

 

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként további kedvezményeket állapít meg.

A társasági adóalap megállapítása során az adózás előtti eredményt szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24%-ával lehet csökkenteni. E szakképzési munkaszerződésekhez társul még a szakmai oktatáshoz kapcsolódó szakmai vizsga megszerzését követő továbbfoglalkoztatáshoz esetén alkalmazható kedvezmények érvényesítése.

A rendelkezésünkre álló szakmai vélemények alapján a kedvezmény a kifutó rendszerű tanulószerződések után is érvényesíthető.

 

A veszélyhelyzet alatti szabályozás

 

„Mentesség az adókötelezettségek alól

2021. január 1-jétől a gazdálkodó szervezetek élhettek azokkal a gazdaságvédelmi intézkedések keretében életbe lépett szabályok adta lehetőséggel, amelyek egyes adókötelezettségek alóli mentességet biztosítottak részükre, így a szakképzési hozzájárulást sem kellett megfizetni.

A 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint meghatározott TEÁOR szerinti tevékenységet ténylegesen főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezetek mentesültek a munkaviszonyban álló munkavállalókkal összefüggésben keletkezett szakképzési hozzájárulási kötelezettség alól. A fizetési könnyítés időtartama folyamatosan bővült és végső soron 2021. január 1-jétől május 31-éig lehetett az 1-25. sorszámmal azonosított tevékenységek tekintetében a kedvezményt igénybe venni.

2021. március és április hónapjaira a társas vállalkozás a tagjaival összefüggésben is mentesült a szakképzési hozzájárulási kötelezettség alól abban az esetben, ha a főtevékenysége megfelelt a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint meghatározott tevékenységnek.

Május hónap tekintetében az 1-26. sorszámmal szereplő tevékenységet főtevékenységként végző vállalkozások mentesültek a szakképzési hozzájárulás alól, de a társas vállalkozás tagjai tekintetében a kötelezettséget már meg kellett fizetni.

 

A kedvezmény igénybevételére vonatkozó feltételrendszer szerint, azok a gazdálkodók élhettek ezzel a lehetőséggel, amelyek a munkavállalóval a munkaviszonyt a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépésének időpontját megelőzően (2020. november 11.) létesítették és eleget tettek a november havi munkabér fizetési kötelezettségüknek, valamint a kedvezményezett időszak alatt a munkaviszonyt felmondással nem szüntették meg.

További feltétel volt, hogy a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna, és a kifizető a mentesség iránti igényét bejelentette a NAV-hoz.

 

A rendelet szabályainak márciusi kiterjesztése kapcsán a fizetési kötelezettség alóli mentesítés feltételrendszere az alábbiak szerint alakult:

Ebben az esetben a kifizető a 2021. március 6-án már fennálló munkaszerződés alapján a március havi munkabér fizetési kötelezettségének eleget tett, és a munkaszerződéseket felmondással nem szüntette meg 2021 márciusában. A kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna, a mentesség iránti igényét pedig bejelentette a NAV-hoz.

A társas vállalkozás tagja tekintetében a tagsági jogviszony fennállásáról beszélhetünk.

 

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesítési igényt a ’08-as bevallás keretében kellett bejelenteni, és ez a bevallás szolgált arra is, hogy a tényleges főtevékenységről a nyilatkozatát megtegye a kifizető.

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni, amelyből a kifizetőnek, a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

 

Visszaigényelhető összeg

Az adófizetési kedvezmény érvényesítése kapcsán merült fel kérdésként, hogy az előzőek szerinti kedvezmény érvényesítése a szakképzési hozzájárulás tekintetében eredményezheti-e a duális képzőhelyeken a visszaigényelhető összeg növekedését.

 

A duális képzőhelyeknek meg kellett állapítaniuk a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket az általános szabályok szerint, ebből érvényesíthették az adócsökkentő tételeket, és ha maradt fizetendő szakképzési hozzájárulási kötelezettségük, annak megfizetése alól mentesültek.

 

Az adókedvezmény érvényesítése azt jelenti, hogy amennyiben a csökkentő tételek elszámolása után még fizetendő szakképzési hozzájárulási kötelezettség marad fenn, akkor azt a duális képzőhelynek a veszélyhelyzettel összefüggésben nem kellett megfizetnie. A visszaigényelhető összeg a járványhelyzet miatt nem növekedhetett.”

 

A veszélyhelyzet alatti szabályozás c. pont forrása: Duális képzéssel a munka világában 2021. ( 2021.12.11-i állapot)

 

Jelen tájékoztató anyag a 2021. december 12-én hatályos jogszabályi előírások alapján készült, tájékoztató jelleggel, jogi hatással nem bír.

 

Mindennemű normatíva elszámolást és ahhoz kapcsolódó dokumentációt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőriz öt évre visszamenőleg.

 

A tanuló- és hallgatóképzéshez kapcsolódó költségcsökkentő tételek elszámolásának lehetőségét a vonatkozó jogszabályi előírások alapján minden szervezetnek önállóan kell meghatároznia.

 

A pandémiából adódóan a vállalkozásokra vonatkozó szabályok időről időre változhatnak, ezért javasoljuk a jogszabályok, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalának folyamatos nyomon követését.

 

 

Kapcsolódó anyagok:

Normatíva és költség kalkulátor https://dualis.mkik.hu/kalkulator

Szakképzési munkaszerződés https://vmkik.hu/szakkepzesi-munkaszerzodes-szmsz

Együttműködési megállapodás

Tanulószerződés

2108 nyomtatvány kitöltési útmutató

Tájékoztató a duális szakmai oktatás finanszírozásáról

A duális képzés finanszírozásának aktuális kérdései