Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

A duális képzés finanszírozása

Duális képzést vállaló szervezetek által érvényesíthető szakképzési hozzájárulási kedvezmény 2021-től

A szakképzési rendszer átalakításával 2021. január 1-től részben átalakult a hozzá kapcsolódó finanszírozás, közismertebb nevén a normatíva elszámolás is.

A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek körét a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.) határozza meg, azonban a teljes körű meghatározáshoz a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény értelmező rendelkezései között található gazdálkodó szervezet definícióját is figyelembe kell venni.*

Az egyéni vállalkozók szakképzési hozzájárulási kötelezettségével kapcsolatos rendelkezéseket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény tartalmazza.

 

*2021. január 1-jén hatályos szövegezése szerint:

„7. § (1) 6. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésének módját a kötelezett maga határozhatja meg, befizetheti, de akár teljesítheti a duális képzésben történő részvétellel is, aminek jelenleg három módja van:

  1. Iskolarendszerű középfokú oktatásban tanulószerződéssel és/vagy
  2. Iskolarendszerű középfokú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel és/vagy
  3. Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó hallgatóképzéssel.

 

  1. Tanulószerződés alapján érvényesíthető szakképzési hozzájárulási kedvezmény

Tanulószerződéssel kizárólag azok a tanulók rendelkezhetnek, akiknek a tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét megelőzően jött létre, vagyis az előtt iratkoztak be az adott iskolarendszerű OKJ-s képzésbe. Jelenleg ezek a képzések jelentik a kifutó rendszert.

A tanulószerződés keretében vállalt gyakorlati képzés finanszírozása 2021. január 1-jét követően is megmaradt, azonban a korábbi évekhez képest több változáson is keresztül ment.

Egyrészt a hozzá kapcsolódó korábbi jogszabályok hatályukat vesztették, másrészt az elszámolható összeg is megváltozott.

Az önköltség összegét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, ami 2021-ben 1.200.000 Ft/fő/év. 2020. december 31-ig szintén a költségvetési törvény határozta meg az alap összeget, akkor még alapnormatívának nevezve. (Ez a kifejezés továbbra is megmaradt, csak más összefüggésben, ld. hallgatók képzése résznél.)

A kifutó rendszerű OKJ-s képzésekhez kapcsolódó súlyszorzók januártól megemelkedtek és átkerültek a Szkt. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet (továbbiakban: Szkr.) 4/A. mellékletébe.

A tanulószerződésekhez kapcsolódóan 2020. december 31-ig minden hónapban fix összegű havi normatíva elszámolására volt lehetőség, ehelyett januártól ún. napi önköltséget kell megállapítani, amelyhez az 1.200.000 Ft-ot össze kell szorozni az adott szakképesítéshez kapcsolódó súlyszorzóval, majd az így kapott összeget el kell osztani az éves munkanapok számával (2021-ben 254 munkanap van). Az egy hónapra jutó önköltség összege az adott hónap munka napjainak a száma szorozva a napi önköltséggel, ebből azonban le kell vonni az iskolában töltött napok számát, mert azokra a napokra nem számolható el.

Néhány példán keresztül bemutatva:

 

Szakképesítés

Súlyszorzó

Önköltség éves összege/fő

Önköltség napi összege/fő

Duális képző által érvényesíthető összeg/fő

20 munkanapos hónapban 10 iskolai nappal számolva (azt levonva)

Automatikai technikus

1,56

1.872.000.-

7.370.-

73.700.-

Eladó

1,60

1.920.000.-

7.559.-

75.590.-

Gépi forgácsoló

2,35

2.820.000.-

11.102.-

111.020.-

Szakács

1,86

2.232.000.-

8.787.-

87.870.-

 

A kifutó rendszerű felnőttoktatás esti munkarendben kötött tanulószerződésesek esetén 2020. december 31-ig az alapcsökkentő tétel a nappalisok 60%-ában volt elszámolható. 2021. január 1-től a napi normatíva esetében nem áll fenn arányosítási és csökkentési kötelezettség.

További fontos változás, hogy az ún. kiegészítő csökkentő tételek kikerültek a rendszerből, ebből adódóan 2021-től már nincs lehetőség a tanulóképzéshez kapcsolódó beruházásokhoz, eszközbeszerzésekhez korábban érvényesíthető beruházási kiegészítő csökkentő tétel, továbbá az oktatók támogatását és a tanműhelyfenntartás elősegítését célzó tételek elszámolására sem.

E támogatások összege beépítésre került a napi önköltségbe, így nem terheli a képzőket és a könyvelőket többféle kalkuláció terhe, egyszerűsödött a bevalláshoz szükséges ’08-as nyomtatvány kitöltése is.

  1. Szakképzési munkaszerződés alapján érvényesíthető szakképzési hozzájárulási kedvezmény

A szakképzésbe 2020. május 31-ét követően beiratkozók 2020. szeptember 1-től már az új szakképzési rendszer keretei között kezdték meg iskolarendszerű, Szakmajegyzék szerinti szakma tanulására irányuló tanulmányaikat tanulói vagy felnőttképzési jogviszony keretében (utóbbiakat a Szkt. képzésben részt vevő személyként nevesíti, így rájuk is vonatkoznak a rendelkezések).

Szakképzési munkaszerződés kötésére kizárólag az ő esetükben, a fent megjelölt időponttól van lehetőség, felmenő rendszerben.

A szakképzési munkaszerződés elszámolásának logikája hasonló a tanulószerződéséhez, azonban a napi önköltség megállapításának szabálya eltérő. A Szakmajegyzékben foglalt szakmák esetében nem konkrét szakmához kapcsolódóan határozták meg a szorzószámokat, hanem az függ attól, hogy az adott szakma milyen ágazatba tartozik, továbbá egyes ágazatok esetén a Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti besorolás szintje is befolyásolja a szorzószámot. Ehhez tartozik még az ún. évfolyami szorzó, amely a Szakmajegyzékben meghatározott szakirányú oktatás évfolyamaival függ össze.

A konkrét szorzószámokat a Szkr. tartalmazza.

A napi önköltség megállapításának metódusa innen már megegyezik az előzőekben leírtakkal:

a költségvetési törvényben megállapított önköltség éves összegéhez a Szkr-ben foglalt szakma- és évfolyami szorzókat kell összeszorozni. Az így kapott éves önköltség összegét kell elosztani az adott év munkanapjainak számával. A szakképző intézményben teljesített oktatási napokra a szakképzési munkaszerződéses tanulók esetében sem lehet a napi önköltséget elszámolni.

A tanulószerződésnél szemléltetett szakmák példáján keresztül bemutatva (a Szakmajegyzék szerinti elnevezéssel):

 

Szakma

Szakmaszorzó

Évfolyami szorzó

Önköltség éves összege/fő

Önköltség napi összege/fő

Duális képző által érvényesíthető összeg/fő

20 munkanapos hónapban 10 iskolai nappal számolva (azt levonva)

Automatikai technikus

2,85

1,20*

4.104.000.-

16.157.-

161.570.-

Kereskedelmi értékesítő

2,20

1,20**

3.168.000.-

12.472.-

124.720.-

Gépi és CNC forgácsoló

2,42

1,20**

3.484.800.-

13.719.-

137.190.-

Szakács

2,20

1,20**

3.168.000.-

12.472.-

124.720.-

 

* 5 éves technikumi képzés, 3 éves szakirányú oktatásának 1. évfolyamán

** 3 éves szakképző iskolai képzés, 2 éves szakirányú oktatásának 1. évfolyamán

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az 1. és 2. pontban lévő költségcsökkentő tételek megállapításához összeállított egy kalkulátort, melynek elérhetősége: https://tanuloszerzodes.hu/normativa-es-koltsegkalkulator/

A kalkulátort az előzetes számításokhoz nyújt segítséget, a pontos összeg megállapításához mindenképpen könyvelővel történő egyeztetés szükséges!

 

 

További kedvezmények tanulószerződéshez és szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódóan:

A tanulószerződéssel vagy szakképzési munkaszerződéssel rendelkező, sikeres szakmai vizsgát teljesítő tanuló, képzésben részt vevő személy esetén a bruttó kötelezettség csökkenthető a kötelezettségcsökkentő tétel további 20%-ával.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként további kedvezményeket állapít meg.

A társasági adóalap megállapítása során az adózás előtti eredményt szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24%-ával lehet csökkenteni. E szakképzési munkaszerződésekhez társul még a szakmai oktatáshoz kapcsolódó szakmai vizsga megszerzését követő további kedvezmények érvényesítése.

 

  1. Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó hallgatók képzéséhez kapcsolódó szakképzési hozzájárulási kedvezmény

 

A Szkt. rendelkezései szerint a felsőoktatást tekintve kizárólag a duális képzésben lévő hallgatók esetén van lehetőség szakképzési hozzájárulási kedvezmény érvényesítésére.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény értelmező rendelkezése az alábbiak szerint definiálja a duális képzés fogalmát (2021. február 1-jén hatályos állapota szerint):

„a műszaki, informatika, agrár, természettudomány, egészségtudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak – képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó – tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik”.

Szintén a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg a hallgatókra vonatkozóan érvényesíthető összeg alapját, azonban esetükben az alapnormatívaként meghatározott összeget kell figyelembe venni, ami 2021-ben 650.000 Ft/fő/év. Ehhez az alapnormatívához a Szkr-ben képzési területenként meghatározott súlyszorzókat kell társítani:

  • szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen 3,60,
  • műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen 4,81.

Esetükben a számítás a következőképpen történik: az alapnormatíva és a súlyszorzó szorzatából állapítható meg az arányosított alapnormatíva:

  • szociális munka alapképzési szakon és a gazdaságtudományok képzési területen: 2.340.000.-
  • műszaki, informatika, az agrár- és a természettudomány képzési területen: 3.126.500.-

Ez alapján az egy munkanapra vetített mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzatával csökkenthető a bruttó kötelezettség.

Kapcsolódó anyagok:

Normatíva és költség kalkulátor

Szakképzési munkaszerződés