Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Képzési program

A duális képzés alapját jelentő képzési program bemutatása

 

A Szakmajegyzékben meghatározott szakmák szakirányú oktatásához kapcsolódó központilag kiadott alapdokumentumok a képzési és kimeneti követelmények (továbbiakban: KKK) mellett kiemelkedő szerepe van a képzési programnak is, melyet a duális képzőknek az érintett szakképző intézménnyel, szakiskolával közösen kell kidolgozniuk az általuk megszervezett szakirányú oktatásra vonatkozóan. Ezt a kötelezettséget a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 223/A §-a írja elő.

A képzési program összeállításához kapcsolódó első és egyben legfontosabb lépés a szakképző intézménnyel történő kapcsolatfelvétel és mindenre kiterjedő egyeztetés lefolytatása az iskolában és a képzőhelyen megvalósuló szakirányú oktatással kapcsolatban. Egyik fél sem tud önállóan programot összeállítani a másik fél lehetőségeinek, kompetenciáinak ismerete nélkül, hiszen közösen kell meghatározniuk, hogy miként működnek együtt a szakirányú oktatásban, részben vagy egészben vállalják az elméleti és/vagy gyakorlati előírt tananyagegységek megvalósítását.

Az iskola szakmai segítsége mellett a területileg illetékes kamarák duális képzési tanácsadói tudnak segíteni a képzési programok összeállításának általános tudnivalóival, elérhető segédanyagaival kapcsolatban.

Az egyeztetést követően kerülhet csak sor a képzési program összeállítására, amely igen összetett feladat a képzőkre nézve, ezért most megpróbáljuk összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat, ezzel is elősegítve a munkájukat.

A képzési program egy átfogó dokumentum, melyet szakmánként kell összeállítani a KKK-hoz igazodóan és meg kell benne határozni a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket, az ahhoz kapcsolódó elméleti ismereteket, a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, továbbá a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait.

A KKK-k kidolgozásakor a Magyar Képesítési és Keretrendszer logikájának megfelelő tanulási eredmény alapú (továbbiakban: TEA) oktatásra helyezték a hangsúlyt, amelyhez leginkább a projektoktatás illeszkedik, azonban nem jelent kizárólagosságot az oktatás módszertanának megválasztása szempontjából, de mindenképpen szemléletváltást igényel.

A TEA módszer lényege, hogy a tanítási-tanulási folyamat végére kitűzött cél – tanulási eredmény – elérésére helyezi a hangsúlyt, konkrét munkatevékenységek ellátására és feladatok megoldására fókuszál, amelyből már a szükséges önállósági, felelősségi szint, attitűd és elvárt elméleti- és eszköztudás is meghatározható. Ebből is látszik, hogy ez az új típusú szakképzési elgondolás komplex, kimenet alapú szemléletet követel a duális képzőktől is.

A képzési program szakmai részének összeállításánál az egyes tanulási szakaszokhoz-területekhez, tantárgyakhoz konkrét követelményeket kell kapcsolni a tanítási-tanulási folyamat végére a tanulótól elvárt készségekre, képességekre, ismeretekre, viselkedésmódokra, attitűdökre, valamint az önállóságra és felelősség mértékére vonatkozóan. Az előre meghatározott célok elérése érdekében rögzíteni kell a tanítási-tanulási úthoz kapcsolódó stratégiákat, az oktatási folyamat tartalmát és módszereit, mérési-, értékelési-, majd ezekhez kapcsolódó beavatkozási és javítási pontokat, a tanulástámogatás módszereit (beleértve a felzárkóztatást és tehetséggondozást is).

Ez a fajta elképzelés a már évek óta aktív képzőktől is a bevált oktatási gyakorlat újragondolását követeli meg, hiszen a korábbi, alapismeretektől induló tantárgyi és termelési folyamatokban történő gondolkodás helyett az oktatási folyamat végén álló cél kitűzését teszi első helyre, majd ahhoz kell igazítani minden más tényezőt.

A duális képző által szakmánként összeállított képzési program több szempontból is egy koherens dokumentum. Egyrészt az iskola által összeállított szakmai program részét képezi, az iskolai program a duális képzőével együtt tekinthető egésznek; másrészt a képzőhelyen megvalósuló szakirányú oktatásra vonatkozó minden információt tartalmaznia kell.

A képzési program összeállításának kötelező jellege a szakképzés minőségi javításának egyik fontos eszköze, ezért részben minőségbiztosítási dokumentumként is kezelendő, ezért a készítése során is érdemes a minőségirányításban is ismert PDCA ciklust (plan – tervezés, do – megvalósítás, check – értékelés, act – felülvizsgálat) alapul venni és a programot eköré építeni. Így teljesül az az elvárás, hogy a képzési folyamathoz kapcsolódó komplex dokumentum készül a célok és követelmények, tanulási területek, tartalom és oktatási módszerek meghatározásától, a megvalósításon keresztül egészen az ellenőrzés-, mérés-, értékelés időpontjainak, az oktatási folyamat javítását szolgáló beavatkozási pontjainak meghatározásáig. Emellett természetesen az oktatás technikai részére vonatkozó információkat is tartalmaznia kell, úgymint személyi- és tárgyi feltételek biztosítása, óraszámok, szakirányú oktatás helyszíne(i), további szükséges erőforrások stb.

A képzési program összeállításakor a KKK-kban meghatározott szakmai követelményeket és fejlesztendő kompetenciákra vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni és felhasználni a duális képző profiljához igazítva úgy, hogy a képzési idő végére a tanuló elérje a számára kitűzött tanulási célokat. A képzési programban rögzített szakmai tartalom lesz az alapja a foglalkozási napló vezetésének is, hiszen ez a dokumentum jelenti a szakirányú oktatás teljesítési igazolását.

Az oktatási folyamatban a képzési program elkészítése és használata közvetlenül és közvetve is pozitív hatást fejt ki. Egyrészt megköveteli a szakképző intézmény és a duális képző közötti szoros együttműködést, folyamatos kapcsolattartást, melynek köszönhetően az iskola megismeri az általa oktatott szakma valós munkaerő-piaci körülményeit, az iskolai képzőpartnerek tevékenységét és lehetőségeit, továbbá a képzők is betekintést nyernek az iskola „színfalai mögé”. Másrészt az iskolától és a képzőtől is a szakmai oktatás folyamatos át- és újragondolását követeli meg, ennek köszönhetően célirányosan tervezett, szervezett és szabályozott lesz az oktatási folyamat, amely során olyan indikátorok keletkeznek, melyek felhasználása elkerülhetetlenül minőségi előrelépést is eredményez.

A duális képzők számára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara összeállította az Útmutató képzési program készítéséhez duális képzőhelyek számára” című kiadványát, amelyben lépésről lépésre végigvezeti az olvasót a képzési program összeállításának lépésein, rögzítendő adatokon, információkon, értékelési módszereken, projektfeladattal- és a projekt alapú oktatással kapcsolatos tudnivalókon. A tájékoztató végén a logikai felépítéshez is találnak segítséget.

Bár első olvasatra ijesztőnek tűnhet a képzési program komplexitása, a kamara a duális képzőhelyeket nem hagyja magukra a feladat megoldásában. Kérdéseivel forduljon bizalommal kamaránk duális képzési tanácsadóihoz, akik tájékoztatást adnak a képzési programok összeállításának általános tudnivalóival, elérhető segédanyagaival kapcsolatban.

A kidolgozott képzési program a kamarai nyilvántartásba vétel feltétele is, így anélkül szakképzési munkaszerződés sem köthető! Javasoljuk, hogy amennyiben szakképzési munkaszerződés kötési igény merül fel Önöknél, mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot az érintett szakképző intézménnyel és kezdjék el a program összeállítását.

 

Kapcsolódó anyagok: