Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az vmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Nyilvántartásba vétel lépései

Duális képzést vállaló szervezetek kamarai nyilvántartásba vétele

 

A Szakképzés 4.0 stratégia egyik legfőbb szakmapolitikai célja a szakképzési rendszer megreformálása annak érdekében, hogy az minél jobban alkalmazkodjon a munkaerő-piac igényeihez. Ennek érdekében a tanulók, képzésben részt vevő személyek szakirányú oktatásának, illetve ezáltal az utánpótlás nevelés megvalósításának elsődleges helyszíne továbbra is a gazdálkodó szervezet által fenntartott duális képzőhely.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény megfogalmazta, hogy a tanuló, képzésben résztvevő személy szakirányú oktatása azt követően kezdhető meg munkahelyi körülmények között egy gazdálkodó szervezetnél, miután a területileg illetékes kamara nyilvántartásba vette a szervezet képzéssel érintett telephelyét, és a nyilvántartásba vételt követően megkötésre került a szakképzési munkaszerződés.

A duális képzőhelyek közhiteles hatósági nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartás publikus, a kamarai honlapon mindenki számára megtekinthetőek a nyilvántartásban szereplő szervezetek.

A szakirányú oktatást vállaló szervezetek nyilvántartásba vételi eljárása egy írásbeli kérelem benyújtásával indul, amelyet a duális képzést szervező szervezet székhelye vagy telephelye szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani. Amennyiben az oktatni kívánt szakma nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, a nyilvántartásba vétel a szakmával érintett szakmai szervezet vagy szakmai kamara véleményének kikérésével valósul meg.

A nyilvántartásba vételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezetnél vagy képzőközpontnál, az oktatni kívánt szakma tekintetében:

 • biztosítottak-e a szakirányú oktatás folytatásának jogszabályokban előírt feltételei;
 • az érintett telephely rendelkezik-e a vállalt szakma szakirányú oktatásához szükséges eszközökkel, felszerelésekkel;
 • foglalkoztat-e a szervezet az érintett telephelyen olyan személyt, aki megfelelő szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
 • működtet-e minőségirányítási rendszert, vagy megfelel-e a kamara által kidolgozott minőségi követelményeknek;
 • vállalja-e a szakirányú oktatás képzési program előírásainak megfelelő megvalósítását.

Mivel a kérelemmel egyidejűleg, a képzés biztosításához szükséges többi dokumentum benyújtása is szükséges, érdemes első lépésként a szakképzés többi szereplőjének: a szakképző intézménynek, illetve a gazdagsági kamarának a megkeresése tájékozódás céljából. A kamarai duális tanácsadói hálózat feladata a széleskörű tájékoztatás, az előírásoknak való megfelelés segítése, a gazdaság szereplőinek támogatása.

A nyilvántartásba vételi eljárás során, a megfelelően előkészített és benyújtott dokumentumok áttekintését követően, előzetesen egyeztetett időpontban megvalósított helyszíni szemlén ellenőrzik az eljáró szakértők (a kamara és az iskola által delegált egy-egy képviselő) a fent megjelölt feltételek meglétét.

A duális képzőhellyel szemben előírt jogszabályi követelmények:

 • A szakirányú oktatás folytatásának feltétele, hogy a duális képző:
  • a képzési és kimeneti követelmény alapján a szakképző intézménnyel együttműködve az adott szakma szakirányú oktatására kidolgozta saját képzési programját;
  • a tanulók értékelésére és minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat határozott meg;
  • biztosítja a tárgyi, személyi feltételeket;
  • alkalmazza a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerét, vagy megfelel a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben KAMSZER meghatározott minőségi követelményeknek.

Az érintett telephely irányába támasztott követelmény:

 • Rendelkezik az oktatni kívánt szakma Képzési és kimeneti követelményében szakmai oktatás megszerzéséhez szükséges tárgyi feltételekkel, eszközökkel;
 • a munkahely megfelel a tűz-, baleset-, munka- és környezetvédelmi előírásoknak.

A szakirányú oktatást végző személlyel szemben támasztott követelmények:

 • A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki
  • cselekvőképes,
  • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal és
  • kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.
 • Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, aki
  • mestervizsgával rendelkezik,
  • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
   • szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
   • felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
  • az egészségügyi ágazat tekintetében – egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
  • a hatvanadik életévét betöltötte.

A duális képzőhelyen oktatóként elsősorban a szakoktatói képesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni.

Amennyiben a szakértők a helyszíni szemle során azt tapasztalják, nem megfelelő a dokumentumok előkészítettsége és/vagy a telephely felkészültsége, hiánypótlási határidőt egyeztetnek a duális képzőhely képviselőivel, és a kamara végzést ad ki a hiánypótlásról és egy új, ismétlő ellenőrzés elrendeléséről. A hiánypótlási határidő a végzés kézhezvételétől számított 15 nap, eszközbeli hiányosság esetén 30 nap.

Az eljárást követően a szervezet, illetve a vizsgált telephely megfelelősége esetén az eljáró kamara bejegyzi a szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába. A bejegyzés tényéről írásos úton értesíti a duális képzőhelyet.

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - adatok változását, javítását, kiegészítését -, a duális képzőhely köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a nyilvántartást vezető szervnek, a területi kamarának írásban bejelenteni.

A duális képzőhely megszűnése esetén a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara a duális képzőhelyet törli a nyilvántartásból.

Kamarai nyilvántartásba vételi igény esetén előzetesen benyújtandó és a helyszíni szemle során bemutatandó dokumentumok, eszközök:

 • nyilvántartásba vételi Kérelem;
 • Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet minőségirányítási rendszeréről (MIR);
 • meglévő tanúsított minőségirányítási rendszer esetén a duális képzés folyamataira kiterjesztett MIR dokumentumai;
 • a Kamarai Minőségi Szempontrendszer alkalmazása esetén a KAMSZER kidolgozott mellékletei;
 • a szervezet és az iskola által az adott szakma oktatására közösen kidolgozott Képzési program (KP);
 • Személyi feltétel teljesüléséhez, az oktató
  • szakmai végzettségét igazoló bizonyítványainak másolatai,
  • nyilatkozatai a cselekvőképességről, illetve, hogy nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint a szakmai, gyakorlati idejéről;
 • Tárgyi feltétel teljesüléséhez, pl.:
  • érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv;
 • Más (szak)hatóságok által kiadott, jogszabályban előírt engedélyek:
  • telepengedély, ill. telep létesítésének bejelentését igazoló dokumentum (amennyiben az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján szükséges);
  • szakhatóság által kiadott engedély, ill. annak igazolását szolgáló dokumentum, hogy a szervezet eleget tett-e bejelentési kötelezettségének;
  • ágazati képzőközpont (ÁKK) esetén cégbírósági bejegyzés.

Nyilvántartásba vétel folyamatábrája:

 

Kamaránk duális képzési tanácsadói hálózatának munkatársai a nyilvántartásba vételi folyamat megvalósításában is a képzők rendelkezésére állnak, szóbeli/írásos tájékoztatók érdekében forduljanak hozzájuk bizalommal. Elérhetőségek

A nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentum minták innen letölthetők.